tisdag 30 augusti 2011

"Bybebyggelsens karaktäristika"

Vi ska få en liten transformatorstation på tomten, nu när Vattenfall äntligen börjat gräva ned elnätet. Processen har varit lång, och redan i april fattades det formella bygglovet. Som remissinstans var, förutom oss själva och Tommy på Brunnby vars väg passerar, Upplandsmuseet tillfrågade.

Så här skriver antikvarie Agnetha Pettersson:

"Tiby 3:7 ligger inom ett större område av riksintresse för kulturmiljövården, 35Uppsalaslätten och Jumkilsåns dalgång och inom ett kommunalt kulturmiljöområde, U7:32 Börje.
Tiby by utgör en välbevarad radby med bebyggelse från 1800-talets senare hälft. Till bybebyggelsens karaktäristika hör Tiby 3:7, det år 1896 byggda Börje missionshus, uppfört av Börje missionsförening. Byggnaden har byggts till på 1940- och 1950-talen. Missionshuset ingår i urvalet i Upplandsmuseets bebyggelseinventering från 1983 (se bifogad bilaga).

Yttrande
Upplandsmuseet har inget att erinra mot nybyggnad av transformatorstation. Museet anser dock att transformatorstationen bör placeras på ett sådan sätt att den inte skymmer siktlinjen mot missionshuset från norr, och därvid ges en placering så långt mot utkanten som möjligt."


Idag kom så en grävmaskin och en lastbil för att gräva grunden för transformatorstationen.


Den är placerad drygt två meter från vägen - enligt bondens önskemål...

...och mellan björkarna, enligt vårt.


Så här hade det blivit det när lilla S. kom hem från dagis. Synd att han missade själva grävningen!

/A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar